Pediatria pre prax 3/2020

Juvenilná rekurentná parotitída – vieme ju správne diagnostikovať a liečiť? – kazuistika

MUDr. Barbora Balažiová, Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD., MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Juvenilná rekurentná parotitída (JRP) prestavuje pre svoj zriedkavý výskyt diagnostickú výzvu. Etiologicky sa môžu uplatňovať rôzne anatomické anomálie, ale môže ísť aj o prvú manifestáciu imunodeficiencie alebo systémového reumatického ochorenia. Vo väčšine prípadov však ostáva etiológia neobjasnená. Terapia sa riadi podľa zistenej príčiny. V akútnej fáze je potrebná symptomatická analgetická a antiflogistická liečba, pri bakteriálnej superinfekcii aj antibiotická terapia. U detí s reumatickým alebo imunitným ochorením je indikovaná liečba špecialistom. Dlhodobý prínos jednotlivých terapeutických modalít JRP vrátane sialendoskopie je predmetom diskusie. Dostupné dôkazy sú však nedostatočné a ťažko sa interpretujú, okrem iného aj pre vysokú mieru spontánneho ústupu ťažkostí do puberty. V kazuistike prezentujeme 9-ročné dievča s 5. atakom rekurentnej parotitídy a uvádzame primárny manažment, diagnostický a terapeutický postup.

Kľúčové slová: juvenilná rekurentná parotitída, Sjögrenov syndróm, imunodeficiencia, sialendoskopia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Juvenile recurrent parotitis – can we diagnose and treat it correctly? – case report

Juvenile recurrent parotitis (JRP), due to its rare occurrence, presents a diagnostic challenge. Etiologically, various anatomical anomalies may be causative, but it may also be the first manifestation of immunodeficiency or systemic rheumatic disease. In most cases, however, the etiology remains unexplained. The treatment is guided by the identified cause. During the acute phase, symptomatic analgesic and anti-inflammatory treatment is required. In the case of bacterial superinfection antibiotic treatment is needed, as well. Specific treatments are indicated for children with immune deficiency or systemic rheumatic disease. The long-term benefits of individual therapeutic modalities of JRP, including a sialendoscopy, are subject to debate. However, the available evidence is insufficient and difficult to interpret, besides other things, due to the high level of a spontaneous resolution of difficulties to puberty. In this case report, we present a 9-year-old girl with the 5th attack of recurrent parotitis, her primary management and the diagnostic and the therapeutic proceedings.

Keywords: juvenile recurrent parotitis, Sjögren syndrome, immunodeficiency, sialendoscopy