Pediatria pre prax 6/2006

Invazivní pneumokoková onemocnění – incidence ve světě a implikace pro ČR

doc. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Pneumokoková onemocnění způsobují významnou nemocnost i úmrtnost u nás i v zahraničí. Validní epidemiologická data mnohdy chybí a na základě často výrazně podhlášených údajů může být riziko invazivních pneumokokových onemocnění podceněno. Cílem je prezentovat data z různých zemí a na základě jejich extrapolace vyvodit závěry pro Českou republiku. V zemích, kde doposud nebyla uplatněna plošná strategie očkování z ekonomických důvodů, je nutno aplikovat přístup vakcinace rizikových skupin. Tato strategie je však pouze přechodným řešením a pneumokoková vakcina je zcela reálným kandidátem na zavedení do plošného očkování nejen v České republice, ale i celosvětově, jak ukazují zkušenosti řady zemí světa.

Kľúčové slová: invazivní pneumokoková onemocnění, incidence, distribuce sérotypů, plošné očkování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PNEUMOCOCCAL DISEASES CAUSE SIGNIFICANT MORBIDITY AND MORTALITY AT HOME AS WELL AS ABROAD

Valid epidemiological data are frequently missing and based on commonly underreported cases may be risk of invasive pneumococcal diseases underestimated. The purpose of this work is to present data from different countries and based on their extrapolation make conclusions for the Czech Republic. In countries, where the general strategy of vaccination has not yet been accepted for economical reasons, it is necessary to vaccinate risk groups. This strategy is only a temporary solution and pneumococcal vaccine is a serious candidate for general vaccination not only in the Czech Republic, but worldwide, as experience from many countries prove.

Keywords: invasive pneumococcal disease, incidence, distribution of serotypes, general vaccination.