Pediatria pre prax 3/2017

Invazívne meningokokové ochorenia a stav nazofaryngeálneho nosičstva na Slovensku v r. 2015 a 2016. Aktuálne možnosti vakcinácie

RNDr. Anna Kružlíková, MUDr. Viera Jančulová, MUDr. Dagmar Gavačová, RNDr. Alena Jakušová Reháková, PhD., Mgr. Jana Göczeová, PhD.

V programe surveillance bolo na Slovensku v rokoch 2015 a 2016 zistených 56 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). V národnom referenčnom centre (NRC) sme laboratórne potvrdili 47. Séroskupina B prevažovala v počte 28-krát, séroskupina C 13-krát, séroskupina W135 a Y 1-krát, 4-krát sa skupinu nepodarilo určiť. Najvyššia chorobnosť bola evidovaná v Prešovskom kraji. Z klinického hľadiska išlo v 57 % (v r. 2015) a 40 % (v r. 2016) o meningitídu, v ostatných prípadoch o sepsu alebo meningitídu so sepsou či Waterhouse-Friderichsenov syndróm. V rámci 56 ochorení došlo k 9 úmrtiam. Siedmym invazívnym ochoreniam podľahli 0 – 2-ročné deti (séroskupiny 5x B, 1x C, 1x neurčená). Dve úmrtia 17 a 68-ročných pacientov boli viazané na séroskupinu C s identifikovaným hypervirulentným klonálnym komplexom (cc)11. Analýzou 820 nosičských kmeňov sme zistili najvyššie zastúpenie séroskupiny B v 46 %. Druhú najväčšiu skupinu (35 %) tvorili kmene skupinovo neurčiteľné. Séroskupina C sa vyskytla v 3 %, W135 3 %, Y 6 %, E29 5 % a X v 2 %. Najvyššia incidencia zdravých nosičov bola v Košickom kraji. Pri 123 testovaných kmeňoch sme zaznamenali 13 kmeňov rezistentných voči PNC (5 invazívnych, 8 nosičských). 46 kmeňov bolo hranične citlivých. Rezistentné kmene boli betalaktamázo-negatívne. Ostatné kmene boli dobre citlivé voči PNC a všetky testované kmene boli citlivé voči CTX, CIP, RIF. Vybrané kmene z IMO sme podrobili multilokusovej sekvenčnej typizácii (MLST). Klonálnou analýzou 55 invazívnych kmeňov N. meningitidisizolovaných v rokoch 2008 – 2016 na Slovensku sme zistili najčastejšie sa vyskytujúce hypervirulentné cc: 11 typický pre séroskupinu C, 32, 41/44, 18 a 269 typické pre séroskupinu B. Na Slovensku sú aktuálne 4 vakcíny (Nimenrix, Menveo, Bexsero, NeisVacC) na prevenciu IMO s platnou registráciou, z toho jedna (NeisVacC) je kategorizovaná.

Kľúčové slová: N. meningitidis, invazívne meningokokové ochorenia, meningitída, sepsa, surveillance infekčných ochorení, vakcinácia, epidemiológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Invasive meningococcal diseases and aspect of nasofaryngeal state carrier in Slovakia in a year 2015 a 2016. Actual options of vaccination

Within the surveillance program, 56 cases of invasive meningococcal disease (IMD) were reported in the Slovakia in 2015 and 2016. We confirmed in National Reference centrum (NRC) for Meningococci 47. The serogroup B prevailed in number 28x, serogroup C 13x, W135 and Y 1x and 4x the group was not determined. The highest morbidity was recorded in Prešov region. Clinically in 57% (in y. 2015) and in 40% (in y. 2016) it was meningitis, in other cases sepsis or meningitis with sepsis or Waterhouse-Friderichsen syndrome. Nine of the 56 diseases were fatal. 7 deaths were about 0-2 years old children (serogroups 5xB, 1xC, 1x indefined). Next two deaths were about 17 and 68 years old patients and were caused by serogroup C with identified hypervirulent clonal complex 11. By 820 carrier strains analyse we found out the most occurence of serogroup B (46%). The next biggest group (35%) is represented by serogroup indefined strains. Serogroup C and W135 occured in 3%, Y 6%, E29 5% and X 2%. The highest incidence of healthy carriers was in Košice region. In the group of 123 tested strains N. meningitidiswe noticed 13 resistant strains to PNC (5 invasive, 8 carrier), 46 strains of with threshold sensitivity against PNC. Resistant strains were betalactam-negative. Remains strains were sensitive to PNC and all tested strains were sensitive to CTX, CIP, RIF. We performed multilocus sequence typing (MLST) of some selected strains from IMD. By clonal analysis of 55 invasive strains we determine that the most common causative hypervirulent clonal complex involved in IMD in 2008 – 2016 was cc11 typical for serogroup C and 32, 41/44, 18 a 269 typical for serogroup B. To IMD prevent there are 4 vakccines (Nimenrix, Menveo, Bexsero,NeisVacC) in the Slovakia with the valid registration at which only one of them (NeisVacC) is categorized.

Keywords: N. meningitidis, invasive meningococcal disease, meningitis, sepsis, surveillance of infectious diseases, vaccination, epidemiology