Pediatria pre prax 6/2021

Horúčka neznámeho pôvodu u detí

MUDr. Daša Mišíková, Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Horúčka neznámeho pôvodu (FUO – „fever of unknown origin“) bola pôvodne definovaná ako dokumentovaná telesná teplota nad 38,3 °C v trvaní minimálne troch týždňov, ktorej etiológiu sa napriek minimálne týždeň trvajúcemu vyšetrovaniu počas hospitalizácie nepodarilo objasniť. U detského pacienta je aj horúčka trvajúca dlhšie ako týždeň alarmujúci príznak a vyžaduje extenzívnu diferenciálnu diagnostiku. Pri diagnostike FUO má zásadnú úlohu: 1) podrobná anamnéza; 2) fyzikálne vyšetrenie pacienta; 3) laboratórne, zobrazovacie a ďalšie špecializované vyšetrenia. Predčasná a nadmerná liečba (napr. kortikoidmi) môže zastrieť kardinálne klinické príznaky a oddialiť definitívnu diagnózu. Je nevyhnutné odlíšiť horúčku bez origa a pseudo-FUO. V článku prezentujeme diagnostický algoritmus na cielenú diagnostiku FUO.

Kľúčové slová: deti, horúčka, horúčka neznámeho pôvodu, algoritmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fever of unknown origin in children

Fever of unknown origin (FUO) is defined as documented fever greater than 38,3 °C of more than 3 weeks duration, the cause of which is uncertain after minimum one week of in-hospital investigations. In children, already fever lasting more than one week is an alarming sign and requires extensive diagnostic evaluation. When diagnosing a child with FUO, the following steps are of crucial importance:

  1. establishing the patient’s history; 2) physical examination; 3) laboratory, imaging and other specialised examinations. Premature and excessive therapy (e.g. corticosteroids) may mask cardinal clinical symptoms and delay final diagnosis. It is important to distinguish between fever without source and pseudo-FUO. Herein, we present guidelines with recommendations for targeted diagnosis of FUO.

Keywords: children, fever, fever of unknown origin, guideline