Pediatria pre prax 2/2016

Hodnotenie stravovacích záznamov detí vo veku 6 – 23 mesiacov

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Iveta Čierna, PhD., Mgr. Tamara Starnovská, Mgr. Marie Hladíková

V rámci programu „Prvých 1 000 dní života“ sa uskutočnil dotazníkový prieskum na zmapovanie súčasných postupov stravovania detí vo veku 6 – 23 mesiacov v podmienkach Slovenskej republiky. Hodnotili sme 175 celodenných stravovacích záznamov od detí vo veku 6 – 11 mesiacov (n = 60), 12 až 17 mesiacov (n = 56) a 18 – 23 mesiacov (n = 59), ktoré ich matky dobrovoľne poskytli online cez internetový portál. Hodnotenie denných záznamov odhalilo viaceré nedostatky v stravovaní. Napriek relatívne malej vzorke, bol u niektorých makro- a mikronutrientov zaznamenaný signifikantný deficit. Štúdia poukázala na potrebu nutričnej edukácie tejto cieľovej skupiny s ohľadom nielen na prosperovanie dieťaťa, ale rovnako aj na ich vlastné budúce zdravie.

Kľúčové slová: dojčenská výživa, dotazníkový prieskum, stravovacie denníky, nutričná edukácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of daily feeding diaries of infants aged 6-23 months

Within the framework of the educational program „The first 1000 days of life“ a nationwide survey was conducted to map the current feeding habits of infants aged 6-23 moths in the Slovak Republic. 175 daily feeding diaries were evaluated from children aged 6-11 months (n=60), 12 to 17 months (n=56) and 18-23 months (n= 59) respectively, which were voluntarily provided by their caregiver via an internet page. Analysis of daily nutrition intake revealed, despite the relatively small sample size, significant deficiencies in in certain macro- and micronutrients. The study highlighted the need for nutritional education of this target group with regard not only to the well-being of their child, but also for their own future health.

Keywords: infant feeding, feeding diaries, nationwide survey, nutritional education