Pediatria pre prax 4/2015

Histamínová intolerancia

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Pôsobenie histamínu ako najznámejšieho biogénneho amínu sa najčastejšie spája s alergickou reakciou. Zvýšená koncentrácia histamínu je v tomto prípade dôsledkom jeho uvoľnenia z mastocytov po kontakte s alergénom u IgE senzibilizovaných jedincov. Inou príčinou zvýšenej koncentrácie histamínu môže byť požitie potravín s jeho vysoký obsahom, prípadne požitím látok, ktoré ho nešpecifickým, neimunologickým spôsobom uvoľňujú v organizme alebo poruchou resp. útlmom enzýmov, ktoré histamín v organizme odbúravajú. Takýto stav podmienený enzymatickým defektom označujeme pojmom histamínová intolerancia. Odhaduje sa, že postihuje 1 % populácie, prevažne ľudí stredného veku. V detskom veku je táto porucha veľmi málo preskúmaná a všeobecne sa považuje za zriedkavú. Klinické symptómy sú takmer identické s alergiou. Diagnostika nie je jednoduchá, pretože chýbajú spoľahlivé testy. Súčasťou liečby je diéta s nízkym obsahom histamínu, vylúčenie potravín a substancií, ktoré sú schopné histamín vo zvýšenej miere uvoľňovať alebo tlmiť enzýmovú aktivitu potrebnú na jeho odbúranie. Dôležitý podiel na produkcii histamínu sa pripisuje patologickej črevnej mikroflóre. Diferenciálne diagnosticky vylučujeme primárne príčiny enzýmového defektu najmä v gastrointestinálnom trakte.

Kľúčové slová: histamín, intolerancia, diaminooxidáza, diéta, dieťa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Histamine intolerance

Histamine, the best documented biogenic amine, has been most frequently recognized in association with allergy. Increased concentration is in this case caused by histamine release from activated mastocytes after allergen exposure in IgE sensitized individuals. Other reason for increased histamine level may be intake of food with high histamine content or alternatively by intake of substances triggering nonspecific, non-immunologic histamine release or substances with suppressive effect on its degradation. The disequilibrium of accumulated histamine and decreased enzymatic capacity for histamine degradation was coined by term histamine intolerance. About 1% of population is estimated to be affected, mostly women in middle age. In childhood this clinical condition is not well studied and generally is considered to be rare. Clinical presentation is similar to allergies. Diagnostics is not an easy issue since reliable tests are missing. Treatment consists mostly of low histamine diet, avoiding foods and substances able to contain or release histamine, or suppress its enzymatic degradation. Important influence on histamine production is attributed to pathologic gut flora. Differential diagnosis should consider various conditions primarily affecting gastrointestinal tract.

Keywords: histamine, intolerance, diamine oxidase, diet, child.