Pediatria pre prax S1/2012

Epidemiologické aspekty výskytu invazívnych pneumokokových infekcií a dopad celoplošného očkovania detí proti pneumokokom na Slovensku

MUDr. Mária Avdičová, PhD., doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., MUDr. Alžbeta Donovalová, Mgr. Katarína Francisciová

Invazívne pneumokokové infekcie (IPI) predstavujú dlhodobo tak zdravotný, ako aj ekonomický problém. Ohrozené sú nimi najmä deti do 5 rokov veku a starší dospelí. IPI sú sprevádzané vysokou úmrtnosťou, ktorá v priemere predstavuje hodnotu 11,5 %, u 0-ročných detí až 22,5 %. Okrem závažného dopadu IPI na zdravie populácie sa do popredia dostáva aj problém narastajúcej rezistencie pneumokokov na antibiotiká (ATB). Zavedenie pravidelného očkovania dojčiat proti pneumokokom predstavuje vhodné preventívne opatrenie zamerané na zníženie incidencie IPI a tým nepriamo aj ovplyvnenie rezistencie na ATB. Už po jednoročnom používaní 7-valentnej vakcíny proti pneumokokom u dojčiat došlo k signifikantnému zníženiu chorobnosti u 0-ročných detí zo 4,4 na 0,9/100 000 detí, čiže 5-násobne. Hodnotenie efektivity očkovania si bude vyžadovať zavedenie posilnenej surveillance IPI, jej dlhodobú realizáciu zahŕňajúcu i skvalitnenie laboratórnej diagnostiky pneumokokov vrátane ich sérotypizácie.

Kľúčové slová: invazívne pneumokokové infekcie, surveillance, incidencia, úmrtnosť, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiological aspects of invasive pneumococcal diseases and the impact of wide national vaccination of children against pneumococci in Slovakia

Invasive pneumococcal diseases (IPD) represents significant public health as well as economic issue. Children under the age of 5 years and the elderly are in threat predominantly. Fatality of IPD is very high, 11,5 % in all age groups, 22,5 % in children under the age of 1 year. The increasing antibiotic resistance of pneumococci is very serious problem as well as health impact of IPD on the population. Regular vaccination of children against pneumococci represents suitable preventive measure how to decrease incidence of IPD and to influence ATB resistance indirectly. After 1 year vaccination programme by use of 7-valent pneumococcal vaccine with national coverage was possible to follow significant decreasing the incidence of IPD in children under 1 year from 4,4/100 000 to 0,9/100 000, it means 5 times decreasing. The evaluation of vaccination will require to improve surveillance IPD from long term view as well as of laboratory diagnostic including serotypization of pneumococci strains.

Keywords: invasive pneumococcal diseases, surveillance, incidence, morbidity, vaccination.