Pediatria pre prax 6/2017

Enterálna výživa sondou u detí

MUDr. Iveta Valachová

Cieľom tohto prehľadového článku je poskytnúť informácie o enterálnej výžive, ktorá je aplikovaná pomocou sondy alebo prostredníctvom stómií do rôznych častí gastrointestinálneho traktu. Posledné dve desaťročia sa do povedomia dostáva aj na Slovensku enterálna výživa. Ide o aplikáciu výživy, ktorá je farmaceuticky vyrábaná. K dispozícii sú rôzne prípravky čo sa týka chemického zloženia, energetickej hodnoty, osmolality, prípadne špecifikované pri rôznych chorobných stavoch, pre rôzne vekové kategórie. Enterálna výživa sa podáva do rôznych častí gastrointestinálneho traktu, preto predpokladom jej úspešnej aplikácie je funkčný gastrointestinálny trakt. Najjednoduchšou možnosťou podávania enterálnej výživy je orálny spôsob aplikácie, t. j. cez ústa. Je však skupina detských pacientov, u ktorých nie je možné aplikovať takýmto spôsobom enterálnu výživu, preto volíme na jej podanie rôzne technické pomôcky, ako sú sondy orogastrické, nasogastrické, nasojejunálne, gastrostómie, jejunostómie a pod. Vtedy hovoríme o enterálnej výžive pomocou sondy alebo stómie. Článok sa venuje indikáciám, druhom enterálnej výživy a spôsobom aplikácie enterálnej výživy pomocou sondy.

Kľúčové slová: enterálna výživa, indikácie enterálnej výživy v detskom veku, spôsoby aplikácie, dávkovanie enterálnej výživy pomocou sondy

stiahnuť celý článok v pdf

Enteral nutrition with a feeding tube in children

The purpose of this research article is to provide comprehensive information regarding enteral nutrition applied through a feeding tube into different parts of the gastrointestinal tract in children. The use of enteral nutrition has become more prominent in Slovakia during the last two decades. The pharmaceutically formulated nutrition varies in the chemicals used, nutritional value, osmolality, or specific purpose for different diseases or age groups. A precondition for a successful application of enteral nutrition is a functional gastrointestinal tract as this is where the nutrition is applied.

Keywords: enteral nutrition, indication of enteral nutrition in childhood, application methods, dosing of enteral nutrition with a feeding tube