Pediatria pre prax 5/2017

Dlhodobá domáca oxygenoterapia u detí s bronchopulmonálnou dyspláziou

MUDr. Simona Mičietová, MUDr. Jaroslava Orosová, doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., FCCP, MPH

Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) umožňuje kontinuálne podávanie kyslíka v domácom prostredí pacientom s chronickou hypoxémiou rôznej etiológie, s cieľom udržať saturácie v alebo nad 92 % alebo parciálny arteriálny tlak nad 8 kPa. Môže byť potrebná 24 hodín denne alebo len počas spánku. Podstatou podávania DDOT je predchádzať poškodeniu z chronickej hypoxémie a zlepšiť všetky symptómy, ktoré s ňou súvisia. Hlavnou indikáciou podávania DDOT u detí je chronické pľúcne ochorenie novorodencov (bronchopulmonálna dysplázia). U týchto detí znižuje riziko syndrómu náhleho úmrtia, frekvenciu intermitentných desaturácií, redukuje pľúcnu hypertenziu, znižuje reverzibilnú obštrukciu dýchacích ciest, zlepšuje rast a neurologický vývoj dieťaťa. V neposlednom rade redukuje riziko nozokomiálnych nákaz, upevňuje vzťah rodiča s dieťaťom v domácom prostredí a šetrí prostriedky vynakladané na nemocničnú liečbu.

Kľúčové slová: oxygenoterapia, prematurita, bronchopulmonálna dysplázia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long term home oxygen therapy in children with bronchopulmonary dysplasia

Long term home oxygen therapy (LTHOT) refers to the provision of oxygen therapy for continuous use at home for pacients with chronic hypoxaemia, due to any case, in order to maintain oxygen saturation at or above 92% or arterial oxygen tension above 8 kPa. It may be required 24 hours a day or during periods of sleep only. The principal aims of LTHOT are to prevent harm from chronic hypoxaemia and to improve any relevant symptoms. Chronic neonatal lung disease (bronchopulmonary dysplasia) is the main indication for LTHOT. It has been suggested that use of supplementary oxygen in infants with bronchopulmonary dysplasia, reduces mortality from sudden infant death, reduces the frequency of intermittent desaturations, reduces pulmonary hypertension, reduces reversible obstructive lung disease, improves growth, and is likely to be beneficial for neurodevelopment. Last but not least, it reduces the risk of nosocomial infection, it is good for parent – child bonding and reduces the total cost of care for an infant.

Keywords: oxygen therapy, prematurity, bronchopulmonary dysplasia