Pediatria pre prax 6/2007

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA CHRÁPANIA U DETÍ

prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.

Chrápanie je vždy podmienené čiastočnou prekážkou v horných dýchacích cestách počas spánku. Táto prekážka môže byť malá a vyvolá len zvukové fenomény chrápania (benígne chrápanie). Pri väčšej prekážke v horných dýchacích cestách počas spánku je zvýšené inspiračné úsilie kompenzované zvýšeným negatívnym intratorakálnym tlakom, čím sa prietok vzduchu a objem vdychovaného vzduchu zníži len mierne(syndróm rezistencie horných dýchacích ciest), čo vyvolá prerušovaný spánok. Ak je však obštrukcia v horných dýchacích cestách počas spánku taká veľká, že nastáva hypoventilácia a opakovane krátkodobá úplná obštrukcia horných dýchacích ciest (syndróm obštrukčného spánkového apnoe), nie je porušený iba spánok dieťaťa, ale poškodzuje sa i jeho celkový vývin a môže to mať vážne následky. Príčiny chrápania sú rôzne, najdôležitejšie je ORL a endoskopické vyšetrenie na odhalenie prekážky v horných dýchacích cestách. Na odhalenie hypoxie je vhodné celonočné pulzoximetrické vyšetrenie. Odlíšiť benígne chrápanie, syndróm rezistencie HDC a OSA je možné polysomnografickým vyšetrením (PSG).

Kľúčové slová: chrápanie, syndróm rezistencie HDC, syndróm obštrukčného spánkového apnoe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SNORING IN CHILDREN

Snoring is a result of partial obstruction of upper respiratory tract during sleep. This obstruction could be small and produce only sound phenomenon (benign snoring). In case of bigger obstruction, there is an increased inspiratory effort, which is compensated with increased negative intrathoracal pressure with inspiratory flow limitation (upper airway resistance syndrome), what is the reason of interrupted sleep. If the obstruction of upper respiratory airways gets serious, hypoventilation and recurrent complete obstruction of upper airway begin (obstructive sleep apnea syndrome). It can disturb not only sleep but also the development of child and it can have a serious consequences. The reasons of snoring are different. The most important is ENT and endoscopic examination, to find obstruction of upper airway. The full night pulsoximetry is the method of choice to confirm hypoxia. It is possible to differentiate benign snoring, upper airway resistance syndrome and obstructive sleep apnea syndrome with polysomnography.

Keywords: snoring, upper airway resistance syndrome, obstructive sleep apnea syndrome.