Pediatria pre prax 5/2012

Diagnóza skrytá v oku, päte, malíčku a génoch

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Martin Žlnay, MUDr. Tomáš Dallos, PhD., MUDr. Elena Košková, CSc., MUDr. Monika Leščišinová, MUDr. Eva Vrtíková, prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Reumatické ochorenia majú často pozvoľný začiatok a k rozvoju plného klinického obrazu môže dôjsť až po dlhom čase. V nasledovnom článku opisujeme kazuistiku dieťaťa, u ktorého v priebehu dlhého obdobia pribúdali charakteristické, ale vo všeobecnosti málo známe,klinické príznaky reumatického ochorenia – uveitída, entezitída a daktylitída. Ich intenzita viedla až k indikácii nákladných aj invazívnych vyšetrení, ktoré neprispeli k správnej diagnóze. Jej stanovenie umožnilo komplexné zhodnotenie všetkých klinických príznakov a laboratórnych vyšetrení. V diskusii sa venujeme charakteristike a významu jednotlivých príznakov a nálezov.

Kľúčové slová: entezitída, uveitída, daktyitída, juvenilná idiopatická artritída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A diagnosis hidden in the eye, heel, small finger and the genes

Rheumatic diseases frequently have an insiduous onset and the full clinical picture may take a long time to develop. We present the case of a child who, during a long period of time, experieced the accumulation of characteristic, nonetheless, in general, less well known clinical symptoms of rheumatic disease – uveitis, enthesitis and dactylitis. Their intesity lead to expnesive and invasive diagnostic procedures, which did not contribute to the correct diagnosis. This was enabled only by complex evaluation of all symtoms and laboratory results. We discuss the characteristics and significance of the clinical findings in the presented case.

Keywords: enthesitis, uveitis, dactylitis, juvenile idiopathic arthritis.