Pediatria pre prax 5/2020

Diagnostika pigmentových névov u detí

MUDr. Katarína Soršáková Trnovská, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Zuzana Velická, CSc.

V článku uvádzame prehľad základných diagnostických vyšetrení, ktoré nám v dennej praxi pomáhajú odlíšiť pigmentové kožné prejavy od nepigmentových, benígne lézie od malígnych a zvýšiť diagnostické skóre pre malígny melanóm. U pacientov s mnohopočetnými znamienkami nám tieto metódy napomáhajú v rozhodovaní, ktorú léziu je potrebné chirurgicky exstirpovať a ktorú je ešte možné klinicky sledovať. Makroskopické hodnotenie pigmentových prejavov pomocou ABCDEF kritérií je základnou diagnostickou metódou, ktorú si vie veľmi ľahko osvojiť lekár prvého kontaktu, ale aj rodič a pacient sám. Dermatoskopia už vyžaduje tréning a skúsenosti. Výhodou makroskopického a mikroskopického hodnotenia pigmentových kožných lézií je ich opakovateľnosť a dostupnosť. Definitívne stanovisko však určí až biopsia tkaniva a detailné histologické vyšetrenie.

Kľúčové slová: ABCDEF kritériá, dermatoskopia, melanóm, kongenitálne névy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pigmented nevi diagnosis in children

In the article we present an overview of basic diagnostic examination methods that help us in our daily practice to distinguish pigmented skin lesions from non-pigmented, benign ones from malignant and to increase diagnostic score for malignant melanoma. In patients with multiple pigmented lesions, these methods help us decide which lesion needs to be surgically removed and which can still be monitored clinically. Macroscopic evaluation of pigmented skin lesions using ABCDEF rules is a basic diagnostic method that can be very easily used by the physicians, but also by the parents and their children. Dermatoscopy already requires training and experiences. The advantage of macroscopic and microscopic evaluation of pigmented skin lesions is their repeatability and availability. However, the final opinion will be determined only by a tissue biopsy and a detailed histological examination.

Keywords: ABCDEF rules, dermatoscopy, melanoma, congenital nevi