Pediatria pre prax 1/2018

Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku

MUDr. Ondrej Kysel, MUDr. Mária Jasenková

Detská paliatívna starostlivosť (DPS) je aktívna celková starostlivosť o detské telo, ducha a dušu, ktorá zahŕňa aj podporu celej rodiny. Hlavným cieľom detskej paliatívnej liečby je zmierňovať bolesť a iné obťažujúce symptómy detských pacientov so život limitujúcim ochorením. Život limitujúce ochorenia sú choroby, ktoré nemajú nádej na vyliečenie a v konečnom dôsledku sú fatálne. DPS začína v čase diagnózy ochorenia a pokračuje bez ohľadu na to či dieťa prijíma alebo neprijíma liečbu priamo zameranú na ochorenie. Vyžaduje široký multidisciplinárny prístup zahŕňajúci rodinu a profesionálov z viacerých odborov, môže byť poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácom prostredí. V článku sme spracovali údaje o príčinách a výskyte život limitujúcich ochorení a ich mortalite, ktoré na Slovensku doteraz neboli dostupné. Z údajov vyplýva, že potreba rozvoja detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku v domácom aj nemocničnom prostredí je veľká.

Kľúčové slová: detská paliatívna starostlivosť, život limitujúce ochorenie, mortalita, domáci hospic

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pediatric palliative care in Slovakia

Pediatric palliative care is the active total care of the child’s body, mind and spirit and also involves giving support to the family. The main aim of pediatric palliative care is to alleviate a child’s pain and others distressing symptoms. Life-limiting diseases are diseases with no reasonable hope of cure that will ultimately be fatal. Pediatric palliative care begins when the illness is diagnosed and continues regardless of whether or not a child receives treatment directed at the disease. Effective palliative care requires a multidisciplinary approach that includes the family and it can be provided in health centers or in patient’s home. A study presents information about reasons, incidence, prevalence and morality of life-limiting diseases in Slovakia. Our results indicate the significant need of development of pediatric palliative care in Slovakia.

Keywords: pediatric palliative care, life-limiting disease, mortality, home hospice