Pediatria pre prax 4/2008

Detská mozgová obrna

MUDr. Katarína Okáľová

Detská mozgová obrna (DMO) je nešpecifický popisný termín pre poruchu motorických funkcií, ktorá je zjavná vo včasnom veku a je charakterizovaná zmenou svalového napätia – zvyčajne spasticitou, prítomnosťou mimovoľných pohybov, ataxiou, alebo ich kombináciou. Vyvolávajúca príčina má za následok poškodenie mozgu a nie je epizodická alebo progresívna. Plný motorický deficit môže byť evidentný až po 3. – 4. roku života. Porucha intelektu, správania a senzorický deficit môžu sprevádzať DMO, aj keď nie sú zahrnuté do diagnostických kritérií.

Kľúčové slová: detská mozgová obrna, etiológia, terapia, formy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CEREBRAL PALSY

Cerebral palsy (CP) is a nonspecific, descriptive term pertaining to disorder motor function that is evident in early infancy and is characterized by changes in muscle tone – usually spasticity, involuntary movements, ataxia, or a combination of these abnormalities. The condition is the result of brain dysfunction and is not episodic or progressive. The full extent of motor disability may not be evident until 3 or 4 years of age. Intelectual, sensory or behavioral difficulties may accompany cerebral palsy; however, they are not included in diagnostic criteria.

Keywords: cerebral palsy, ethiology, treatment, forms