Pediatria pre prax 6/2015

Dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s renálnym postihnutím

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, RNDr. Katarína Hlinková, MUDr. Gabriela Nagyová, Mgr. Michaela Čižmárová, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

Puríny patria do skupiny biologicky významných látok, ktoré sú prítomné vo všetkých ľudských tkanivách a zabezpečujú reguláciu viacerých bunkových procesov. Poruchy purínového metabolizmu sú tak príčinou vzniku širokého spektra ochorení. Medzi významnú skupinu týchto ochorení patria dedičné poruchy metabolizmu purínov asociované s poškodením renálnych funkcií. Ich včasná diagnostika je základným predpokladom skorej liečby a eliminácií vzniku závažných progresívnych a ireverzibilných dôsledkov. Diagnostika týchto ochorení je však veľmi náročná. Dôvodom je nízka prevalencia a vysoká variabilita prídavných fenotypových prejavov. Zvýšenie povedomia o tejto skupine zriedkavých dedičných ochorení je tak základom ich včasnej intervencie.

Kľúčové slová: puríny, hyperurikémia, hypourikémia, uromodulín, xantinúria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hereditary disorders of purine metabolism associated with renal impairment

Purines belong the group of biologically important substances, which are present in all human tissues and provide the regulation of several cellular processes. Defects of purine metabolism are the cause of a wide spectrum of diseases. Among the important group of these diseases belongs the hereditary disorder of purine metabolism associated with impaired renal function. Early diagnosis of these diseases is a prerequisite for early treatment and elimination of developing severe progressive and irreversible consequences. However diagnosis of these diseases is very difficult. The reason is the low prevalence and high variability of additional phenotypic manifestations. Increased awareness of this group of rare inherited diseases is the basis of their early intervention.

Keywords: purines, hyperuricemia, hypouricemia, uromoduline, xanthinuria.