Pediatria pre prax 1/2018

Benígne prechodné dermatózy u novorodencov

MUDr. Zuzana Kardošová, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Zuzana Velická, CSc.

Novorodenecké obdobie zahŕňa prvých 28 dní po narodení. Je to obdobie adaptácie, v ktorom sú kožné prejavy časté a ich závažnosť môže varírovať od benígnych, tranzitórnych ochorení až po život ohrozujúce stavy. Článok prináša prehľad najčastejších prechodných benígnych kožných lézií v novorodeneckom veku, so zameraním sa na klinický obraz a diferenciálnu diagnostiku. Dôležité je ich správne včas rozpoznať, aby sme predišli nadbytočnému zaťažovaniu novorodenca diagnostickými, prípadne aj terapeutickými postupmi.

Kľúčové slová: tranzitórne dermatózy, benígne dermatózy, novorodenec, papulo-pustulózny výsev, farebné zmeny kože novorodenca

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benign transient cutaneous lesions in newborns

The neonatal period comprises the first 28 days of extrauterine life. It is a period of adaptation, where the skin changes are frequent and severity of them can vary from benign, transient diseases to life-threatening conditions. This article brings a review of most common transient benign cutaneous lesions in the neonatal age, focused on clinical presentation and differential diagnosis. It is important to recognize them correctly and early to avoid excessive loading of newborn with diagnostic, eventually therapeutic pocedures.

Keywords: transient dermatoses, benign dermatoses, newborn, papulo-pustular eruption, skin color changes in the neonate