Pediatria pre prax 5/2017

Aspirácia perforovaného uzáveru pera

MUDr. Mária Homolová, MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD., MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Aspirácia cudzieho telesa je akútna potenciálne život ohrozujúca príhoda v detskom veku. Vzhľadom na mnohokrát nespoľahlivú anamnézu a nejednoznačný klinický a rádiologický nález predstavuje diagnostickú a terapeutickú výzvu. Aspirácia uzáveru pera predisponuje ku kompletnej obštrukcii dýchacích ciest. Hladký povrch predmetu spôsobuje ťažkosti s jeho extrakciou. Uvádzame prípad aspirácie perforovaného uzáveru pera u dieťaťa v školskom veku s negatívnym rádiologickým nálezom. Opisujeme bezpečnú a jednoduchú bronchoskopickú techniku odstránenia cudzieho telesa s použitím extrakčného košíka.

Kľúčové slová: aspirácia cudzieho telesa, uzáver pera, flexibilná bronchoskopia, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aspiration of perforated pen cap – a case report

Foreign body aspiration is an acute potentially life-threatening event in childhood. Because of often unreliable history and uncertain clinical and radiologic finding, it represents a diagnostic and therapeutic challenge. Aspirated pen cap predisposes to complete airway obstruction. Extraction is difficult due to its smooth surface. We report a case of an aspiration of perforated pen cap in a schoolchild with negative radiologic finding. We describe a safe and simple bronchoscopic technique of foreign body removal using an extraction basket.

Keywords: foreign body aspiration, pen cap, flexible bronchoscopy, prevention