Pediatria pre prax 2/2015

Alternatívne smery vo výžive detí a adolescentov

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Výživu možno považovať za správnu, ak dodáva všetky živiny v množstvách zodpovedajúcich potrebám organizmu. Najprirodzenejším spôsobom, ako zabezpečiť dieťaťu adekvátny prísun živín je pestrá strava, v ktorej sú zastúpené všetky základné potraviny. Alternatívne smery vo výžive sa vo väčšej alebo menšej miere odkláňajú od konvenčných zásad správnej výživy, často vylučovaním určitých typov potravín z výživy. Najčastejšou formou alternatívnej výživy je vegetariánstvo. Ide o vedecký alternatívny smer podložený výsledkami výskumných štúdií, ktoré dokumentujú, že menej striktnými formami vegetariánskej stravy, pokiaľ je zostavovaná pestro, racionálne a plánovito, možno docieliť optimálny príjem živín, adekvátny aj pre dieťa v období rastu a vývoja. Väčšina alternatívnych smerov vo výžive patrí medzi nevedecké smery, ktorých bezpečnosť, účinnosť a prínos pre zdravie nie sú podložené dostatočnými vedeckými dôkazmi a ktoré nie sú v súlade s kritériami medicíny založenej na dôkazoch. Riziko predstavujú najmä alternatívne smery, v ktorých sa výrazne obmedzuje pestrosť stravy. Ohrozujú dieťa vznikom nutričného deficitu a s ním súvisiacimi poruchami rastu a vývoja a dôsledkami na zdravotný stav. Významnou úlohou lekára pre deti a dorast je poskytnúť rodičom i deťom výživové poradenstvo a venovať pozornosť výživovému stavu dieťaťa.

Kľúčové slová: dieťa, adolescent, alternatívna výživa, zdravotné riziká a benefity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alternative forms of nutrition of children and adolescents

Nutrition can be considered healthy if it provides all the nutrients in quantities corresponding with the needs of the organism. Diet that includes a variety of foods is the most natural way how to supply adequate amount of nutrients to a child. Alternative diets diverge to some extent from the conventional recommendations for healthy diet and they often recommend excluding of specific food items from the diet. The most common type of alternative nutrition is vegetarian diet that represents an evidence-based diet and the positive effects and safety of vegetarian nutrition are supported by scientific evidence. It indicates that well-planned vegetarian diet composed of a variety of foods provides adequate amounts of nutrients that are sufficient for growth and development of a child. Most types of alternative diets lack scientific evidence, their safety and health effects are not sufficiently demonstrated, thus they do not meet the criteria of evidence based medical practice. Strict forms of alternative nutrition that significantly limit the variety of food are associated with an increased risk of nutrient deficiencies with adverse effects on growth and development with possible health consequences. An important role of the paediatrician is to provide nutritional counselling for the parents and child and to focus a special attention to nutritional status of the child.

Keywords: children, adolescents, alternative nutrition, health risks and benefits.