Pediatria pre prax 3/2020

Alergia na bielkoviny kravského mlieka – eliminačno-expozičné testy v pediatrickej praxi

MUDr. Dagmar Lalinská

Alergia na bielkoviny kravského mlieka je najčastejšou potravinovou alergiou v detskom veku. Laboratórne a kožné testy majú v diagnostike len doplnkový význam, jediným správnym diagnostickým postupom zostávajú eliminačno-expozičné testy. Cieľom článku je zhrnúť základné princípy eliminácie a následnej expozície bielkovine kravského mlieka v klinickej pediatrickej praxi. Znalosť alergenicity dostupných dojčenských mliečnych formúl je nevyhnutná na nastavenie správnej eliminačnej diéty a liečby. Zníženie alergenicity potravín s obsahom mlieka vplyvom tepelnej úpravy a spracovania môžeme využiť v odporúčaniach pre domácu expozíciu.

Kľúčové slová: alergia, mlieko, eliminácia, záťažový test, hydrolýza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergy to cow´s milk proteins – elimination and challenge tests in pediatric practice

Allergy to cow‘s milk protein is the most common food allergy in childhood. Laboratory and skin tests are only of complementary importance in diagnosis; the only correct diagnostic procedure remains elimination-challenge tests. The aim of the article is to summarize the basic principles of elimination and subsequent exposure to cow‘s milk protein in clinical pediatric practice. Knowledge of the allergenicity of the available infant milk formulas is essential to set up the right elimination diet and treatment. Reducing the allergenicity of milk-based foods due to heat treatment and processing can be used in recommendations for home exposure.

Keywords: allergy, milk, elimination, challenge test, hydrolysis