Pediatria pre prax 2/2014

Aktuálne poznatky o adjuvanciách v očkovacích látkach

MUDr. Jarmila Pertinačová

Pri adjuvantných látkach sa využíva ich depotný a imunomodulačný efekt na zvýšenie imunitnej odpovede. Zlúčeniny hliníka sú najstaršími, ale stále najviac používanými adjuvanciami. Sú nerozpustné vo vode a po aplikácii vakcíny sa rozpúšťajú v intracelulárnych tekutinách. Ich hlavnou funkciou je postupné uvoľňovanie malého množstva antigénov po veľmi dlhý čas. Absorpcia hliníka po podaní vakcíny prebieha v konštantnom pomere a v žiadnom okamihu nepresahuje miera hliníka minimálnu úroveň rizika u detí. Mnohé štúdie potvrdili, že neexistuje kauzálna súvislosť medzi Alzheimerovou chorobou a prítomnosťou hliníka v organizme. Súčasťou adjuvantných systémov (MF59 a ASO3) je skvalén, ktorý je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu. Vakcíny s obsahom skvalénu sú bezpečné, nebola dokázaná súvislosť so syndrómom Perzského zálivu. Kombinovaný adjuvantný systém ASO4 indukuje vysokú bunkovú i humorálnu imunitnú odpoveď. Vývoj nových vakcín vedie k akútnej potrebe zavádzania nových adjuvancií.

Kľúčové slová: adjuvantný efekt, zlúčeniny hliníka, skvalén, ASO4.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current knowledge of adjuvants in vaccines

Depot and immunomodulatory effect of the adjuvants is used to amplify the immune response. Aluminum compounds are the oldest but still the most used adjuvants. They are insoluble in water and after administration of the vaccine should be dissolved in the intracellular fluids. Their main function is to gradually release a small amount of antigens over a very long period. Absorption of aluminum after the vaccine administration runs at a constant proportion and the amount of aluminium never exceeds a minimum level of risk in children. A number of studies have confirmed that there is no causal relationship between Alzheimer’s disease and the presence of aluminum in the body. Squalene, which is part of the adjuvant systems (MF59 a ASO3), is a natural part of the human body. Vaccines containing squalene are safe, link with the Gulf War syndrome was not proven. Combined adjuvant system ASO4 induces high cellular and humoral immune response. Development of new vaccines leads to an acute need for the introduction of new adjuvants.

Keywords: adjuvant effect, aluminium compounds, squalene, ASO4