Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2020

Výživa a hydratácia terminálne chorých onkologických pacientov

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., Mgr. Anna Herinková, PhDr. Marcela Ižová, PhD.

Pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti onkologicky chorým sa stretávame s viacerými problémami i etickými dilemami, ktoré sa týkajú samotného pacienta, ale aj jeho príbuzných a blízkych. Medzi najčastejšie z nich radíme problémy výživy a hydratácie. V článku sme sa preto zamerali na výživu, hydratáciu a osobitosti aplikácie v terminálnom štádiu onkologického ochorenia. V úvode sa venujeme argumentom pre a proti výžive a hydratácii v terminálnom štádiu ochorenia. Opisujeme najčastejšie etické problémy, s ktorými sa zdravotnícki pracovníci stretávajú. Jadro príspevku tvoria výsledky klinického výskumu, ktorý bol realizovaný na Klinike radiačnej a klinickej onkológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN Ružomberok. Pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód sme zisťovali, s akými problémami a etickými dilemami sa stretávajú sestry pri podávaní výživy a zabezpečovaní hydratácie pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Po vyhodnotení výsledkov sme zistili, že najviac problémov súvisí s podávaním, respektíve rozhodnutím nepodávať umelú výživu a hydratáciu. Výskum bol súčasťou projektu KEGA Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby v ústavných zariadeniach.

Kľúčové slová: výživa, hydratácia, onkologické ochorenia, terminálne štádium, etické dilemy, projekt KEGA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrition and hydration of terminally ill cancer patients

When we providing palliative care to cancer patients, we encounter several problems and ethical dilemmas that affect the patient and their family members. The most problems are related to nutrition and hydration. In this paper, we therefore focused on nutrition, hydration and the specificities of their application in the terminal stage of cancer. In the introduction we describe the arguments for and against nutrition and hydration in the terminal stage of the disease. We are dedicated to the most common ethical problems that healthcare workers face. The main part of the contribution consists of results of clinical research, which was carried out at the Department of Radiation and Clinical Oncology in the Military hospital in Ružomberok. We used qualitative and quantitative methods we found out which problems and ethical dilemmas nurses face in the application of nutrition and providing hydration to patients in the terminal stage of the disease. After evaluating the results, we found that the most problems are related to the administration or the decision not to administer artificial nutrition and hydration. The research was part of the KEGA project Possibilities of interdisciplinary cooperation in the implementation of non-pharmacological treatment in institutional facilities.

Keywords: nutrition, hydration, oncological diseases, terminal stage, ethical dilemmas, KEGA project