Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2018

Využitie nefarmakologickej liečby u terminálne chorých seniorov

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD., doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

Nefarmakologické liečebné postupy majú významné uplatnenie v terapii seniorov. Môžu sa využívať ako alternatíva farmakologickej liečby alebo v kombinácii s liekovou terapiou. Z analýzy článkov v databázach sme zistili, že nefarmakologická liečba sa najčastejšie využíva v terapii geriatrických syndrómov, ale i v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých. V príspevku preto prezentujeme jednotlivé metódy nefarmakologickej liečby a ich využitie v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Súčasťou sú aj výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v zariadeniach sociálnych služieb a v hospicoch v Slovenskej republike. Cieľom bolo zistiť, ako sa využíva nefarmakologická liečba u seniorov v ústavných zariadeniach, a porovnať jej použitie podľa typu zariadenia. Výskumný súbor tvorili sestry pracujúce v zariadeniach sociálnej služby (ZSS) a v hospicoch, celkový počet 168. Hlavnou metódou bol dotazník vlastnej konštrukcie. Po analýze výsledkov sme zistili, že nefarmakologické liečebné postupy sú dôležitou súčasťou liečby u terminálne chorých seniorov. K najčastejšie využívaným metódam patrí ošetrovateľská rehabilitácia, terapeutická komunikácia, liečebná výživa, hydratácia a bazálna stimulácia. Výsledky sú súčasťou projektu KEGA 016KU-4/2017 Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach.

Kľúčové slová: nefarmakologická liečba, metódy liečby, terminálne chorý senior, projekt KEGA

The use of non-pharmacological treatment in terminally ill seniors

Non-pharmacological treatment procedure has a significant effect in the treatment of seniors. They can be used as an alternative to pharmacological treatment or in combination with drug therapy. By analysis of articles in databases we found out that non-pharmacological treatment is most often used in the treatment of geriatric syndromes, but also in the care of the terminally ill. In the article we present different methods of non-pharmacological treatment and their use in palliative and hospice care. Parts of the article are also the results of the research, which was carried out in the social services facilities and hospices in the Slovak Republic. The aim was to find out how non-pharmacological treatment is used in seniors in health facilities and compare its use according to the type of facility. The research group consisted of nurses working in social services facilities and hospices, the total number of 168. The main method was the non-standardized questionnaire. After analyzing the results, we found that non-pharmacological treatment procedures are an important part of treatment for terminally ill seniors. The most frequently used methods were nursing rehabilitation, therapeutic communication, diet nutrition, hydration and basal stimulation. The results are part of the project KEGA 016KU-4/2017 Possibilities of interdisciplinary cooperation in the realization of seniors non-pharmacological treatment in institutional care.

Keywords: non-pharmacological treatment, methods of treatment, terminally ill senior, the KEGA project