Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2019

Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti

MUDr. Lucia Šimoňáková

Zomieranie síce prirodzene patrí do geriatrického veku, ale odklon moderného človeka od prírody je taký výrazný, že si to musí nanovo pripomínať. Starnutie a zomieranie sa v celom vyspelom svete presunulo do nemocníc a ústavov. Geriatrické špecifiká paliatívnej starostlivosti sú dané aj prítomnosťou okolností, ktoré súvisia so starobou, najmä multimorbiditou, geriatrickými syndrómami, vnímaním smrti samotným seniorom, možnosťami liečby v teréne starobných zmien a sociálnym zázemím. Špecifická je aj komunikácia so starým pacientom a jeho opatrovateľom v situácii rozhodovania o paliatívnom prístupe, ako i pri samotnom zomieraní seniora.

Kľúčové slová: staroba, demencia, zomieranie, paliatívna starostlivosť, komunikácia

Selected communication problems of geriatric palliative care

The dying in advanced age is natural but the denaturalization of a modern man is so evident that there is a need to remind it again. Ageing and dying moved into hospitals and nursing homes in all developed countries of the world. The hallmarks of geriatric palliative care which distinguish it from other clinical approaches are caused by age-related circumstances such as multimorbidity, geriatric syndromes, the perception of death by an elderly, limited treatment options and social background. Also, communication with elderly patients and their care providers is specific in different situations from a palliative approach decision making to the dying of a senior.

Keywords: elderly, dementia, dying, palliative care, communication