Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Účinok rôznych druhov antidekubitálnych podložiek na mikrocirkuláciu kože

Ľudovít Gašpar, Margita Fülleová, Ewald Ambrózy, Stella Hlinšťáková, Michal Makovník

Metódou transkutánnej oxymetrie so stanovením transkutánneho parciálneho tlaku kyslíka (TcPO2) sme sledovali zmeny mikrocirkulácie kože nad krížovou kosťou počas polohovania na rôznych druhoch antidekubitálnych podložiek. Najlepší antidekubitálny efekt, vyjadrený najvyššími hodnotami TcPO2 v supinačnej polohe mal viaczložkový matrac Tempur (medián TcPO2 52 mmHg). Matrac so vzduchovým kompresorom bol už menej efektívny a molitanový matrac, polyesterová podložka a podložka s polypropylénovou výplňou preukázali nedostatočný antiischemický efekt. Aj najúčinnejší matrac Tempur zlyhal u 4 vyšetrovaných (18 %), keď TcPO2 bolo v supinačnej polohe nižšie ako 30 mmHg. To znamená, že napriek pokroku v kvalite antidekubitálnych pomôcok, je pravidelné polohovanie nevyhnutné na prevenciu dekubitov.

Kľúčové slová: dekubitus, transkutánna oxymetria, antidekubitálne podložky, poruchy mikrocirkulácie.

stiahnuť celý článok v pdf

Effects of different types of antidecubitus mattresses on microcirculation in derma

Using transcutaneous oxymetry with transcutaneous partial pressure of oxygen measurement (TcPO2) we monitored changes in skin microcirculation above sacrum during positioning on different types of antidecubital bases. The best antidecubital action quantitated by maximal TcPO2 values during supine position had multicomponent mattress Tempur (median of TcPO2 52 mmHg). An airbed was even less effective and foam ruber mattress, polyester base and base with polypropylenic filling demonstrated insufficient antiischaemic effect. Also the most effective mattress Tempur malfunctioned in 4 investigated persons (18 %), when TcPO2 value in supine position was less than 30 mmHg. That means, that despite progress in the quality of antidecubital tools, periodical positioning is for the prevention of decubits imperative.

Keywords: decubitus, transcutaneous oxymetry, antidecubital bases, microcirculation disorders.