Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů – klinické a etické aspekty

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Lenka Šmardová

Přehledový článek je zaměřen na problematiku transfúzní léčby v paliativní péči o pokročile onkologicky nemocné pacienty. Jsou popsány klinické projevy a příčiny jednotlivých cytopenií, přístupy k jejich řešení v paliativní péči a indikace podání základních krevních derivátů a transfúzních přípravků v pokročilých stadiích onkologických chorob.

Kľúčové slová: transfúzní léčba, paliativní péče, cytopenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transfusion therapy in patients with advanced oncological disease – clinical and ethical aspects

This overview article is focused on problematic of transfusion therapy in palliative care of patients with advanced oncological disease. We describe clinical symptoms, causes of cytopenias and approach for its treatment in palliative care together with discussing indications of serving of basic blood derivatives and transfusion preparates in the advanced stages of oncological diseases.

Keywords: transfusion therapy, palliative care, cytopenia.