Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Terminálna sedácia u detí v paliatívnej starostlivosti

MUDr. Martina Mikesková

Terminálna sedácia je spôsob použitia liekov so sedatívnym účinkom s cieľom odstrániť netolerovateľné, neznesiteľné utrpenie pri refraktérnych symptómoch na konci života pacienta, a to ovplyvnením stavu jeho vedomia. Téma terminálnej sedácie je kontroverzná vzhľadom na jej časté prirovnávanie k eutanázii. Cieľom terminálnej sedácie je odstrániť utrpenie bez ovplyvnenia dĺžky života pacienta, je akceptovaná ako legálny medicínsky postup. V závislosti od hĺbky ovplyvnenia stavu vedomia rozlišujeme tri stupne terminálnej sedácie. Lieky používané na dosiahnutie sedácie rozdeľujeme do štyroch skupín. Rozhodnutie o použití terminálnej sedácie je závažným medicínskym a najmä etickým rozhodnutím, s individuálnym posúdením u každého pacienta. U niektorých pacientov je tento liečebný postup jedinou možnosťou ako zmierniť utrpenie a zlepšiť kvalitu zostávajúceho života.

Kľúčové slová: terminálna sedácia, refraktérny symptóm, netolerovateľné utrpenie, eutanázia, rozhodovací proces, typy sedácie, používané lieky, hydratácia, výživa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TERMINAL SEDATION OF CHILDREN IN PALLIATIVE CARE

Terminal sedation therapy is the use of specific sedative drugs to relieve intolerable suffering caused by symptoms refractory to other therapeutic intervention by a reduction in patient consciousness in the end of life. Palliative, terminal sedation is a controversial issue, it is very often compare to euthanasia. The goal of terminal sedation is relievin g suffering without shortening the life. It is accepted as a legal, therapeutic tool. According to the depth of patient unconsciousness, we describe three levels of sedation. The drugs used for terminal sedation are divided in to four groups. The decision about using terminal sedation should be discussed carefully with the emphasis on individuality of every patient. For some of them the terminal sedation is the last option how to relieve suffering from refractory symptom at the end of life.

Keywords: terminal sedation, refractory symptom, intolerable suffering, euthanasia, decision-making proces, types of sedation, using medicaments, hydratation, nutrition.