Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2015

Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie

MUDr. Zuzana Otrubová

Pri postupujúcom nevyliečiteľnom ochorení je potrebná častá pravidelná kontrola účinnosti nastavenej analgetickej liečby. Zmena intenzity bolesti je často znakom progresie ochorenia, no súvisí aj s farmakologickými procesmi, ktoré nazývame tolerancia na účinok analgetika. Aj rozvoj abnormálneho vnímania bolesti pri dlhodobej liečbe opioidmi môže byť príčinou zníženia efektivity liečby chronickej bolesti. Hyperalgézia je významným reálnym klinickým fenoménom, ktorý zhoršuje kvalitu života pacienta. Tomuto stavu je potrebné predchádzať a aktívne ho riešiť (5). Skúsenosť s týmto fenoménom sa odráža vo viacerých publikovaných štúdiách o prehodnocovaní dlhodobej analgetickej liečby, správnom indikovaní rotácie opioidných analgetík a ďalších stratégiách bezpečnej analgetickej liečby.

Kľúčové slová: opioidná analgetická liečba, tolerancia na účinok analgetika, rotácia opioidov, syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie, aplikačné cesty podávania analgetík.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opioid-induced hyperalgesia syndrome

When progressing incurable diseases it is needed frequent regular checking of the effectiveness of analgesic therapy set. Change intensity of pain is often a sign of disease progression, but is also related to the pharmacological processes that call for tolerance effect analgesic. And the development of abnormal pain perception in long-term opioid therapy may cause a reduction in the effectiveness of treatment of chronic pain. Hyperalgesia is real important clinical phenomenon that deteriorates the quality of life of the patient. This condition can be prevent and actively tackle (5). The experience with this phenomenon is reflected in a number of published studies for reconsiderati on long-term analgesic treatment, right of indication of rotation of opioid analgesics and other strategies for safe analgesic treatment.

Keywords: opioid analgesic therapy, tolerance to the analgesic effect, rotate opioids, opioid-induced hyperalgesia syndrome, application route of administration of analgesics.