Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Supervize jako jedna z možných podpor pracovníků v hospicích České republiky

Mgr. et Mgr. Martina Pižlová

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda mají pracovníci hospiců zájem o supervizi, zda ji vnímají jako účinný nástroj podpory. V případě, že se účastní pravidelných supervizí, za jakých podmínek supervize probíhají a jaká témata zde mohou otevírat. Výzkum byl realizován smíšenou metodou. Nejprve byl proveden kvalitativní výzkum ve dvou hospicích. Z tohoto pak vyplynuly oblasti, na které jsme se zaměřili v elektronickém dotazníku zaslaném do 34 hospiců v České republice. Supervize jako účinný nástroj podpory si pravděpodobně dosud nenašla v českých hospicích své místo. Pracovníci mají účast v supervizi spíše povinnou, nejčastěji se jí účastní zdravotní sestry a management organizací.

Kľúčové slová: supervize, hospic, podpora, ošetřovatelská péče, supervizor

Supervision as an effective support tool of hospices’ employees in Czech Republic

The main goal of this research was find out, if hospices’ employees are interested in supervision and if they see it as an effective support tool. In case that they are participating on regular supervision sessions, how these are led and which topics may be opened. Research was realized with mixed method. Qualitative research was made in two hospices first. Based on this, electronic questionnaire was sent to another 34 hospices in Czech Republic. Supervision is probably not accepted as an effective support tool in Czech hospices yet. Participation of employees on supervision is mostly mandatory and most often is attended by nurses and organizations’ management.

Keywords: supervision, hospice, support, nursing care, supervisor