Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

Strata u sekundárnych opatrovateliek: perspektíva vnučiek, ktorých staré mamy zomreli na demenciu

Mgr. et Mgr. Annamária Antalová, Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD., Bc. Kristína Hořeňovská

Demencia zasahuje do života diagnostikovanej osoby a ovplyvňuje aj širší okruh ľudí, do ktorého patria primárni aj sekundárni opatrovatelia. Sekundárni opatrovatelia poskytujú osobám s demenciou taktiež starostlivosť, a primárnych opatrovateľov svojou činnosťou odbremeňujú. Tvoria skupinu, ktorej sa výskumne venuje málo pozornosti. Cieľom nášho výskumu bolo zachytiť zážitok straty sekundárnych opatrovateľov, ktorý vzniká v dôsledku demencie. S piatimi zdravotníčkami, ktoré sa v minulosti starali o svoje staré mamy s demenciou, sme uskutočnili pološtruktúrované rozhovory, ktoré sme podrobili interpretatívnej fenomenologickej analýze. Koncipovali sme tri témy: 1) Premena vzťahu so starou mamou, 2) Opatrovanie ako morálna povinnosť a 3) Demencia a smrť.

Kľúčové slová: sekundárni opatrovatelia, demencia, strata, stará mama

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Secondary caregivers‘ experience of loss: The perspective of granddaughters whose grandmothers died from dementia

Dementia is a disease that interferes with the life of the diagnosed person and affects a whole range of people, such as primary and secondary caregivers. Secondary caregivers provide care for people with dementia and unburden primary caregivers. However, secondary caregivers have received relatively little research attention. The aim of the study was to ascertain secondary caregivers‘ subjective experience of loss related to dementia. Semi-structured interviews were conducted with five health professionals who had cared for grandmothers with dementia. Through interpretative phenomenological analysis, we conceived three main themes: 1) Changing relationship with grandmother, 2) Caregiving as a moral obligation, and 3) Dementia and death.

Keywords: secondary caregivers, dementia, loss, grandmother