Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2015

Starostlivosť o seba a sebaúcta pacientov s onkologickým ochorením

Mgr. Monika Hricová, PhD., Mgr. Dominika Lazúrová

Cieľ: V príspevku sa zameriavame na objasnenie charakteru starostlivosti o seba a sebaúcty pri onkologickom ochorení. Snažíme sa zachytiť tak fyzickú, ako aj psychickú podobu starostlivosti o seba. Súbor pacientov a metódy: Výskumný súbor tvorilo 57 oslovených respondentov s rôznym onkologickým ochorením (25 mužov a 32 žien). Na zisťovanie starostlivosti o seba bol použitý vlastný Dotazník sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba (1) a na meranie sebaúcty Škála sebaúcty (2). Výsledky: Výsledky ukázali, že pacienti s onkologickým ochorením preferujú fyzickú, ako aj psychickú starostlivosť o seba. Dominantnej- šia je však psychická starostlivosť o seba v podobe emocionálnej kontroly a osobného rozvoja. Zistenia naznačili, že čím viac sa pacienti snažia o psychickú starostlivosť o seba, tým majú vyššiu sebaúctu (r = 0,340; p = 0,02). Záver: Realizovaný výskum priniesol dôkaz o tom, že zamerať sa na psychickú starostlivosť o seba u pacientov s onkologickým ochorením je dôležité. Realizácia psychickej starostlivosti o seba môže pomôcť nielen psychickej pohode pacienta, ale aj jeho sebaúcte. Veríme, že naše výsledky sa stanú podnetom na nový pohľad lekárov na toto ochorenie a hlbšie skúmanie tejto problematiky.

Kľúčové slová: onkologické ochorenie, starostlivosť o seba, sebaúcta, emocionálna kontrola, pacient.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Self-care and self-esteem in the oncological patients

Aim: In this article, we aim to clarify the character of self-care and self-esteem in the oncological patients. We try to capture both physical as well as psychological form of self-care. Patients and methods: The sample consisted of 57 respondents, who suffer various cancer diseases (25 men and 32 women). To assess the self-care we used our own Self-care Self-regulation Questionnaire (1) and Self-esteem Scale measuring self-esteem (2). Results: The results indicated that patients suffering from cancer preferred both physical and psychological self-care. The psychological self-care dominated in the form of emotional control and personal development. The results showed, that more concentration to the psychological self-care, increases self-esteem (r = 0,340; p = 0,02). Conclusion: The research brought the evidence that focus on psychological self-care patients suffering from cancer is important. Implementation of psychological self-care can help not only for the patient’s psychological well-being, but also increase self-esteem. We believe that our results will become new look to this topic. We also believe that these results will arouse a deeper interest of this issue among the professionals.

Keywords: cancer, self-care, self-esteem, emotional control, patient.