Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Špecifiká bolesti a jej liečby u pacientov s orofaciálnymi nádormi – všeobecný prehľad a kazuistika

MUDr. Marta Kulichová, CSc., MUDr. Zuzana Čiljaková, MUDr. Miriam Galová

Incidencia orofaciálnych nádorov v analyzovanom súbore 3 858 pacientov s nádorovou bolesťou liečených na našej ambulancii v priebehu 25 rokov jej existencie predstavuje približne 7 %. Patofyziologicky ide o bolesť slizničnú, svalovú, kostnú, neuropatickú, významne akcentovanú psychopatickou bolesťou, v dôsledku samotného ochorenia, jeho progresie ale aj liečby. Táto skupina pacientov je vystavená zákrokom na orgánoch, ktoré zabezpečujú základné životné potreby – dýchanie a výživu formou stómie. Liečba nádorovej bolesti pri orofaciálnych nádoroch je špecifická, neskonale náročná v dôsledku obmedzení samotného ochorenia, následkov liečby ochorenia ako aj psychosociálneho stresu. Problematika si zaslúži zvýšenú a špeciálnu pozornosť všetkých algeziológov a dobrú spoluprácu so stomatochirurgami, otorinolaryngológmi a onkológmi. K všeobecnému prehľadu pripájame aj kazuistiku.

Kľúčové slová: orofaciálne nádory, bolesť, výživa, spolupráca.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specific of pain and its treatment in patiens with orofacial tumors – general overview and casuistry

We analyze patients with orofacial tumors who present 7 % from all 3 858 cancer pain patients in our pain clinic during 25 years. This pain is mucousus, musculary, boneus, neuropatic, surmounted by psychopatic pain. These patiens have handicaped organs which are important for breathing and eating. Pain control of these patiens is specific and very difficult because of primary disease, side effects of treatment and corresponding stress. This problem deserve special care of all algesiologists and good cooperation with stomatosurgeons, otorhinolaryngologists and oncologists. We add casuistry too.

Keywords: orofacial tumors, pain, nutrition, cooperation.