Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Rozdiely medzi akútnou a chronickou bolesťou s ohľadom na diagnostiku a liečbu

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Autorka v článku analyzuje základné rozdiely a podobnosti medzi akútnou a chronickou nenádorovou bolesťou. Poukazuje na ich rozdielny význam pre život pacienta, ako aj diferencovaný prístup k ich diagnostike a liečbe zo strany lekára, aj s ohľadom na novšie prístupy k liečbe niektorých chronických bolestivých syndrómov. Špeciálna pozornosť je venovaná prevencii vzniku chronickej bolesti. Teoretické poznatky sú vysvetľované na klinických príkladoch a doplnené odporučeniami pre klinickú prax.

Kľúčové slová: akútna a chronická bolesť, diagnostika, liečba, praktické odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differences between acute and chronic pain in regard to diagnostic and therapy

In the article the author analyses basic differences and similarities between acute and chronic non-tumorous pain. There is different meaning of them to the life of patient and also different approach of the physician to diagnostic and therapy regarding novel approach to treatment of chronic pain syndromes. Special attention is paid to prevention of chronic pain origin. Theoretical knowledge is explained by clinical cases and completed by guidelines for clinical practice.

Keywords: acute and chronic pain, diagnostic, therapy, guidelines for clinical practice.