Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2019

Prístup k pacientovi s demenciou v paliatívnej starostlivosti

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.

V príspevku poukazujeme na dôležitosť adekvátneho prístupu k človeku s demenciou v paliatívnej starostlivosti, pričom sa zameriavame na využitie validácie podľa Naomi Feil, ktorá vychádza z najnovších poznatkov a pomáha porozumieť pacientovmu správaniu a tým zlepšuje interakciu príbuzných a personálu s ním. Okrem toho vymedzujeme podstatné aspekty, ktoré z uvedeného ochorenia vyplývajú pre chorého i jeho blízkych.

Kľúčové slová: demencia, paliatívna starostlivosť, potreby, validácia

Approach to a patient with dementia in palliative care

In the paper we highlight the importance of adequate access to the person with dementia in palliative care, focusing on using the latest knowledge based on Naomi Feil validation to help us understand the patient‘s behavior, thereby improving the interaction of relatives and staff with him. In addition, we define the essential aspects of the disease for both the ill and his loved ones.

Keywords: dementia, palliative care, needs, validation