Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

Postoje a vedomosti študentov ošetrovateľstva o hospicovej a paliatívnej starostlivosti

PhDr. Jana Čapská, PhD., PhDr. Iveta Vidi, PhD., PhDr. Alena Dziacka, PhD.

Sestra, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, musí byť schopná rozpoznať fyzické, psychické, sociálne a duchovné symptómy, naplánovať efektívne ošetrovateľské intervencie na ich zmiernenie a zároveň byť schopná porozumieť tomu, čo umierajúci a jeho rodina prežíva. Len vzdelaná sestra, ktorá oplýva pozitívnym postojom k zomierajúcim pacientom a ich rodinám, môže poskytnúť kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi a jeho blízkym. Cieľom príspevku je prezentácia hodnotenia záujmu a pripravenosti študentov ošetrovateľstva pre poskytovanie kvalitnej, špecifickej terminálnej starostlivosti. Analyzovali sme postoje a vedomosti študentov ošetrovateľstva v bakalárskom štúdiu. Na hodnotenie sme zvolili dotazník vlastnej konštrukcie.

Kľúčové slová: postoje, vedomosti, študenti, paliatívna a hospicová ošetrovateľská starostlivosť, bazálna stimulácia, zomieranie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Attitudes and knowledge of nursing students about hospice and palliative care

A nurse who provides nursing care for the terminally ill and the dying must be able to recognize the physical, mental, social and spiritual symptoms, plan effective nursing interventions to alleviate them, and at the same time be able to understand what the dying and his family are going through. Only an educated nurse who influences a positive attitude towards dying patients and their families can provide quality nursing care to the patient and his loved ones. The aim of the paper is to present an evaluation of the interest and readiness of nursing students to provide quality, specific terminal care. We analyzed the attitudes and knowledge of nursing students in the bachelor‘s study. For the evaluation, we chose a questionnaire of our own design.

Keywords: attitudes, knowledge, students, palliative and hospice nursing care, basal stimulation, dying