Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2012

Periférne nervové blokády pod sonografickou kontrolou

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MPH, MUDr. Michal Venglarčík, MUDr. Juraj Mláka

Sonograficky navigovaná blokáda periférneho nervu (USRA – ultrasound guided regional anesthesia) je technika, ktorú využíva anestéziológ aj algeziológ. Ide o podanie nálože lokálneho anestetika (LA) k periférnemu nervu, pričom sa samotná blokáda vykonáva pod sonografickou kontrolou. Vytvoríme tak dočasnú chemickú blokádu, ktorú využívame v liečbe akútnej, ako aj chronickej bolesti. Použitie ultrazvuku na regionálnu anestéziu je relatívne nové, ale záujem o túto aplikáciu rýchlo rastie. Ultrazvukom navigované nervové blokády boli prvýkrát opísané už v roku 1978, ale až príchodom modernej ultrazvukovej technológie v rokoch 1990 sa významne zvýšil záujem o USRA. Konvenčné i neurostimulačné techniky periférnych nervových blokád, ktoré sa vykonávajú bez vizuálneho navádzania, sú výrazne závislé od povrchových anatomických orientačných bodov pri lokalizácii cieľového nervu. Tieto regionálne techniky majú až 20 % pravdepodobnosť nesprávneho umiestnenia lokálneho anestetika. Viac pokusov a chýb pri hľadaní cieľového periférneho nervu môže viesť k iatrogénnemu poraneniu pacienta alebo traumatizovaniu pacienta bolesťou predovšetkým u pacientov s problematickými anatomickými pomermi. Zobrazovacie techniky, ako sú MRI a CT, môžu takisto úspešne lokalizovať nervové štruktúry. Avšak, ultrazvuk je najpraktickejšia zobrazovacia technika na regionálnu nervovú blokádu, pretože je prenosný, pomerne ľahko sa učí, je lacnejší a nepredstavuje žiadne radiačné nebezpečenstvo. Ultrazvuk poskytuje v reálnom čase možnosť zobrazenia samotného výkonu, pričom nemá na rozdiel od CT alebo MRI kontraindikácie.

Kľúčové slová: bolesť, periférna nervová blokáda, ultrazvuk, neurostimulácia, kardiotoxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peripheral nerve blocks under ultrasound guidance Ultrasound-guided peripheral nerve blocks

USRA – ultrasound guided regional anesthesia is a technique used by the anesthetist and pain physician. This means injecting local anesthetic in the vicinity of a peripheral nerve under ultrasound guidance and creating a temporary conducting block for the purpose of acute and chronic pain management. The use of ultrasound for regional anesthesia is relatively new, but interest in this technique is growing rapidly. Ultrasound guided nerve blocks were first described in 1978. It wasn't until the advent of modern ultrasound technology in the 1990s that interest in USRA increased significantly. Conventional techniques and neurostimulation guided peripheral nerve blocks, which are performed without visual guidance, are highly dependent on surface anatomical landmarks for locating the target nerve. These techniques have a failure rate of up to 20 %. More trial and error during the localisation of the target peripheral nerve can be painful or lead to iatrogenic injury, especially in patients with anatomical variations. Other options, such as MRI and CT scans, can successfully be utilized to visualize the nerve tissue. However, ultrasound imaging is the most practical tool for regional nerve blocks. It is portable, relatively easy to learn, less expensive and possesses no radiation hazard. Ultrasound provides real-time visualisation of the block procedure and has virtually no contraindications comparing to CT or MRI imaging.

Keywords: pain, peripheral nerve block, ultrasound, neurostimulation, cardiotoxicity.