Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Paliatívna starostlivosť – cesta zachovania kvality a dôstojnosti života umierajúcich

PhDr. Jana Sušinková

Dôstojnosť prezentovaná rešpektovaním autonómie mravných a duchovných hodnôt predstavuje záruku zachovania osobnej a spoločenskej identity. Otázku dôstojnosti a odpovede čo je a čo nie je dôstojné, možno nájsť jedine vtedy, ak je problematika zmyslu života dostatočne známa a ak sa zmenia postoje všetkých zainteresovaných k umierajúcim. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich je prezentovaná cielene pripravovaným programom paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Ide o komplexný prístup, ktorý zohľadňuje priority chorých a umierajúcich, sprevádzanie najťažším úsekom života ako i následnú, respitnú, starostlivosť o rodinu. Ponímanie dôstojnosti, vzájomná súvislosť s kvalitou života, postoj k problémom umierania a smrti, to boli otázky adresované respondentom – sestrám, na jednotlivých pracoviskách. Ich vlastné názory, postoje a hodnotenia sa premietli do výsledkov tejto práce. Našim cieľom bolo poukázať na problém zomierania a zachovania dôstojnosti, na hodnoty ovplyvňujúce kvalitu života.

Kľúčové slová: dôstojnosť, paliatívna a hospicová starostlivosť, nevyliečiteľne chorý.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative care – way to preservation of quality and dignity of life in terminally ill persons

Dignity presented by respect to autonomy of moral and spiritual values guarantee preservation of individual and social identity. Answer to question what is and what is not dignity can be find only in that case, when issue of meaning of life will be satisfactory well known and when attitude to terminally ill patients will be changed in all stakeholders. Care of incurable ill and dying patients is presented in prepared program of palliative and hospice care. Program is based on comprehensive approach considering priorities of ill and dying people, accompanying through the most difficult part of life and follow-up, respit care for family as well. Understanding of dignity and its interactive relation to quality of life, attitude to issues of dying and death – these are the question addressed to respondents – nurses, in different workplaces. Their ideas, attitudes and evaluations are incorporated in the results of this publication. The aim of it was to point out issues of dying and preserving of dignity, of values with impact on quality of life.

Keywords: dignity, palliative and hospice care, not curable.