Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2013

Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty

Mgr. Jan Ratiborský, Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Práce se zabývá tématem paliativní péče u dětských pacientů/klientů. Je tvořena na podkladě kvalitativního výzkumného šetření, které sledovalo dva cíle. První měl za úkol zmapovat možnou potřebu paliativní péče u dětí v ČR. Byla použita výzkumná metoda obsahové analýzy dokumentu z dat získaných z Českého statistického úřadu. Z těchto údajů bylo odhadnuto, kolik dětí v ČR by mohlo vyžadovat paliativní péči. Druhý cíl měl za úkol zmapovat možnosti ošetřovatelských služeb v paliativní péči u nemocných dětí na území ČR. Pro realizaci tohoto cíle byla použita kvalitativní výzkumná metoda hloubkového rozhovoru u 6 respondentů na 6 pracovištích. Výsledky šetření informují o možnostech poskytování paliativní péče o děti a jejich rodiny na daných odděleních.

Kľúčové slová: děti, hospicová péče, paliativní péče, respitní péče, ošetřovatelství.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nursing in palliative care of child clients

The paper deals with the issue of palliative care in paediatric patients/clients. The paper is based on a qualitative research study aimed at two goals. The first goal was to assess the potential need for palliative care in children in the CR. The method of document content analysis of the data obtained from the Czech Statistical Office was used. These data were used for estimation of the number of children in the CR who might require palliative care. The second goal was to assess the options of palliative care services in sick children in the territory of the CR. To accomplish this goal, the method of in-depth qualitative interview was employed in six respondents at six centres. The results of the study give information on the options of providing palliative care of children and their families at particular departments.

Keywords: children, hospice care, palliative care, respite care, nursing.