Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Nové terapeutické systémy s riadeným uvoľňovaním v liečbe chronickej bolesti

MUDr. Ľubomíra Nemčíková

Opioidné analgetiká sú najužívanejšie lieky na liečbu stredne silnej a silnej bolesti. V súčasnosti odporúčané postupy zdôrazňujú individualizáciu opioidnej terapie, najmä výber vhodného lieku a spôsobu podávania pre každého pacienta. Pretrvávajúca bolesť vyžaduje liečbu založenú na režime pravidelného podávania. Orálny morfín je vo všeobecnosti považovaný za štandardný opioid pre silnú, hlavne nádorovú bolesť, ale potreba vysokých dávok a vedľajšie účinky vedú často k prerušeniu jeho liečby. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia nové poznatky vo farmakológii viedli k vývoju nových syntetických a semisyntetických derivátov morfínu. Užívanie alternatívnych μ-agonistov v liečbe chronickej bolesti si však v dôsledku ich krátkeho plazmatického polčasu vyžaduje časté podávanie, a to v 4 – 6 hodinových intervaloch. Vývoj nových transdermálnych a perorálnych terapeutických systémov s riadeným uvoľňovaním mal významný vplyv na klinickú prax. Prípravky s modifikovaným uvoľňovaním sa stali štandardnou terapiou v liečbe stredne silnej a silnej chronickej bolesti. Aby liečba bola skutočne efektívna, musia mať zdravotnícki pracovníci dostatočné vedomosti o týchto nových terapeutických systémoch.

Kľúčové slová: opioidy, perorálne systémy s riadeným uvoľňovaním, transdermálne terapeutické systémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW THERAPEUTIC SYSTEMS WITH CONTROLLED RELEASE IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN

Opioid analgesics are the most useful drugs for the moderate to severe pain. Recent guidelines emphasize individualization of opioid therapy, especially selection of the appropriate drug and route of administration for each patient. Persistent or recurrent pain requires treatments based on the regularly scheduled regiment. Although oral morphine is generally considered the standard opioid for severe particularly cancer pain, need for high doses and side effects may often require discontinuation of therapy. In the late nineteenth and early twentieth centuries new knowledge in the pharmacology led to new synthetic and semisynthetic morphine derivates. The use of alternative μ-receptor agonists in chronic pain requires frequent administration in 4 – 6 hourly regiment because of their short elimination half-life. The development of new controlled-release oral and transdermal therapeutic systems has been the one of the most advanced in the therapy of sever chronic pain that has had a substantial impact on clinical practice. Modified-release opioid products have becomes the standard therapy for the management of moderate to severe chronic pain. To effectively manage chronic pain, healthcare providers must have a complete knowledge of this new therapeutic system.

Keywords: opioids, oral controlled-release formulations, transdermal therapeutic systems.