Paliatívna medicína a liečba bolesti Brožúra Liečba chronickej bolesti/2011

Neuromodulační metody v léčbě bolesti s důrazem na neurostimulace

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Neuromodulační metody představují v užším smyslu slova jasně definované metody v léčbě bolesti. Tyto metody poskytují nedestruktivní a reverzibilní přístup v léčbě neztišitelné jinak neléčitelné bolesti. Pacienti s chronickou neztišitelnou bolestí trpí silnou bolestí, invalidizací, sníženou celkovou schopností i kvalitou života. Neuromodulační analgetické metody se staly dobře zavedenou léčbou silných bolestivých stavů. Pacienti, kteří trpí neztišitelnou bolestí, mají v mnoha případech tendenci nejen ke zdravotním problémům, ale také k výraznějšímu psychologickému distresu, depresi a invalidizaci. Po implantaci neuromodulačních technik či radiofrekvenci pacienti pozorují úlevu od bolesti, snížené dávkování analgetik, hlavně silných opioidů a zřejmé zlepšení celkové funkční kapacity a kvality života. Hodnocení pacientů po stránce medicínské a psychologické nesmí být nikdy opomenuto před invazivními technikami, je zásadní pro úspěšný výběr pacientů pro neuromodulační terapii. Neuromodulační analgetické metody prováděné ve specializovaných neuromodulačních centrech se zdají být vhodným a efektivním způsobem léčby pro pacienty se silnou neztišitelnou bolestí.

Kľúčové slová: neuromodulace, míšní stimulace, radiofrekvence, intratekální pumpové systémy, výběr pacientů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuromodulation techniques in pain management with emphasis on neurostimulation

Neuromodulation techniques represent, in the narrow sense, clearly defined methods in pain management. These techniques provide a non-destructive and reversible approach for the therapy of intractable, otherwise immedicable pain. Patients with chronic intractable pain experience severe pain, disability, reduced functionality and quality of life. Neuromodulation analgesic methods have become a well-established treatment of severe pain. Patients who suffer from intractable pain in many cases tend to have not only health difficulties but greater psychological distress, depression and disability. After implantation of neuromodulation techniques or radiofrequency, patients exhibit better pain relief, lower use of pain killers, particularly of strong opioids, and clear improvement in functional capacity and quality of life. Medical and psychological assessment of patients before an invasive procedure must never be ignored because it is essential for successful selection of patients for neuromodulation treatment. Neuromodulation analgesic methods in highly qualified neuromodulation centers seem to be a very suitable and effective treatment modality in patients with intractable pain.

Keywords: neuromodulation, spinal cord stimulation, radiofrequency techniques, intrathecal pump systems, selection of patients.