Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Nenádorová bolesť v algeziologickej praxi – vybrané aspekty

MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Autor sa v článku zaoberá špecifikami diagnostiky a liečby chronickej nenádorovej bolesti vrátane jej ťažkých foriem. Venuje sa jej charakteristike, epidemiológii vo svete i na Slovensku, rozdeľuje bolesť podľa patofyziológie jej vzniku. Poukazuje na závažnosť dopadov na trpiaceho pacienta i celú spoločnosť a nevyhnutnosť chápania chronickej bolesti ako komplexného ochorenia so špecifikami prístupu k jej diagnostike a hlavne terapie. Stručne sa venuje aj zásadám a novinkám v jej liečbe.

Kľúčové slová: chronická nenádorová bolesť, centrálna senzitizácia, epidemiológia, terapia chronickej bolesti, opioidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON-TUMOROUS PAIN IN THE ALGESIOLOGY PRACTICE – SELECTED ASPECTS

The articel describes specific issues of chronic non-tumorous pain diagnostics ant treatment, including severe forms of pain. It provides epidemiologic data for Slovakia and foreing countries, further characteristics of pain and its classification due to etiological pathophysiology. It is pointing to importance of impact on suffering patient and the whole society and neccesity to understand pain as a complex disease with specific approach to diagnostics and especially to treatment. The principles and novel therapeutic approaches are briefly mentioned as well.

Keywords: chronic non-tumorous pain, central senzitization, epidemiology, treatment of chronic pain, opioids.