Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Miera nádeje u seniorov s onkologickým ochorením

Mgr. Dana Dolanová, Mgr. Petra Mitrovská

Predkladaná štúdia ponúka náhľad na možnosť využitia Nowotnej škály nádeje (Nowotny Hope Scale – NHS) v ošetrovateľstve k diagnostickému určeniu miery nádeje u pacientov v seniorskej populácii s diagnostikovaným onkologickým ochorením. Hlavným cieľom práce bolo zistiť celkovú mieru nádeje respondentov v závislosti od pohlavia, rodinného stavu a viery a takisto zistiť mieru nádeje respondentov v jednotlivých subškálach. Pomocou induktívnej štatistiky (Pearsonov chí-kvadrát – χ2 test, hladina štatistickej významnosti – p ≤ 0,05) bolo potvrdené, že miera nádeje u seniorov s onkologickým ochorením je závislá od viery (p = 0,000), pohlavia (p = 0,003) aj rodinného stavu (p = 0,002).

Kľúčové slová: nádej, diagnostika nádeje, Nowotnej škála nádeje, ošetrovateľská diagnostika, onkologické ochorenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A level of hope for frail elders with oncological diagnosis

Keywords: hope, hope diagnostics, Nowotny Hope Scale, diagnostics in nursing, oncological disease.