Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2015

Malnutrícia u seniorov

MUDr. Jana Hoozová

Prirodzené procesy starnutia vedú v ľudskom organizme k zmenám, ktorých výsledkom je dysregulácia metabolizmu, zmeny v zložení tela, sklon k nechutenstvu a rýchlejšiemu pocitu nasýtenia, znížená telesná aktivita. So starobou súvisí aj množstvo iných faktorov, ktoré ovplyvňujú stravovanie a stav výživy. Vo výsledku je starecká anorexia, osteoporóza, sarkopénia, sklon k rýchlej dehydratácii a deficitu kvalitných bielkovín, niektorých stopových prvkov, elektrolytov a vitamínov. Malnutrícia je v klinickom význame stav nedostatočnej výživy s mnohými negatívnymi zdravotnými následkami, preto je dôležitá jej včasná diagnostika a intervencia. V seniorskom veku sú poruchy výživy časté, samotný faktor stúpajúceho veku zvyšuje riziko ich vzniku. Neželaná strata hmotnosti a zlý stav výživy sú v rozvinutých krajinách väčšinou spojené s ochoreniami, ich následkami alebo nedostatočným sociálnym zabezpečením seniorov. Článok je zameraný na objasnenie príčin vyššieho výskytu hyponutrície v populácii seniorov, pričom tematicky sa venuje najmä chronickej malnutrícii.

Kľúčové slová: starší, starecká anorexia, výživa, malnutrícia, výživová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malnutrition in elderly

Natural processes of ageing lead in the human organism to changes result of which are dysregulation of metabolism, changes in the body composition, a lack of appetite and a faster feeling of saturation, or lower body activity. Other factors connected with ageing influence eating and a nutritional status. The result then is anorexia of ageing, osteoporosis, sarcopenia, tendency to quick dehydration, and a deficit of quality proteins, some trace elements, electrolytes and vitamins. Malnutrition is in its clinical meaning a state of insufficient nutrition with many negative health consequences, its early diagnostics and intervention is therefore critical. Eating disorders are common among seniors; the factor of ageing itself increases the risk of its formation. Unwanted loss of weight and a bad nutritional status are in the developed countries usually connected with diseases, their consequences or insufficient social care for seniors. The article aims to clarify the reasons of more frequent occurrences of hyponutrion in senior population and thematically is concerned with chronic malnutrition.

Keywords: elderly, anorexia of ageing, nutrition, malnutrition, nutritional intervention.