Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Komunikácia s rodinnými príslušníkmi pacienta v paliatívnej starostlivosti

Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD, Mgr. Barbora Mešková

V príspevku poukazujeme na dôležitosť adekvátnej a efektívnej komunikácie s príbuznými zomierajúceho pacienta, pričom dôraz kladieme na zapojenie všetkých členov paliatívneho tímu a využitie tých komunikačných techník, ktoré zdôrazňujú partnerský prístup k človeku.

Kľúčové slová: komunikácia, príbuzní, paliatívna starostlivosť, tímová spolupráca

Communication with relatives of the patient in palliative care

In the paper, we point out the importance of adequate and effective communication with relatives of the dying patient, emphasizing theinvolvement of all members of the palliative team and the use of communication techniques that emphasize the partnership approach to the person.

Keywords: communication, relatives, palliative care, teamwork