Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2018

Když je začátek života jeho koncem: úmrtí dítěte v kojeneckém věku

Mgr. Ivana Olecká, Ph.D., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA

Smrt dítěte představuje obrovskou osobní a rodinnou tragédii a náročnou životní zkušenost. Úmrtí dítěte v kojeneckém věku představuje signifikantní ztrátu nejen pro rodiče, ale také pro zdravotnický personál, který je s touto ztrátou konfrontován. Česká republika se dosaženou úrovní celkové kojenecké úmrtnosti řadí mezi země s nejlepšími výsledky na světě. Snižování kojenecké úmrtnosti lze jistě považovat za jev veskrze pozitivní, nicméně současná společnost ztrácí zkušenost s provázením umírajících dětí a truchlících rodin. Rodiče v takové situaci potřebují pomoc a podporu, kterou by jim měl optimálně poskytnout multidisciplinární tým, složený ze zdravotnických, sociální a dalších pracovníků. Jsou na to tito pracovníci dostatečně připraveni? Jakou podobu by měla mít podpora pozůstalých rodičů? Cílem příspěvku je představit návrh výzkumu resilience rodičů dítěte, které umírá či již zemřelo v kojeneckém věku.

Kľúčové slová: smrt, umírání, dítě, rodič, ztráta, pozůstalý, psychosociální podpora, resilience

When the beginning of the life is its end – death in the infant age

The death of a child is a great personal and family tragedy and demanding life experience. The death of an infant is a significant loss not only for the parents but also the medical staff facing this loss. The Czech Republic can certainly be considered one of the countries of the lowest infant mortality in the world. The decrease of infant mortality can definitely be viewed as a predominantly positive phenomenon; however, the contemporary society is missing experience of accompanying the dying children and grieving families. Parents whose child is dying or has died need help and support that should optimally be provided by a multidisciplinary team consisting of health care, social and other workers. Nevertheless, the key constituent of coping with the loss of a child is resilience of the parents. The objective of the contribution is to present the design of a research in resilience of parents whose child is dying or has died in the infant age.

Keywords: death, dying, child, parent, loss, bereaved, psychosocial support, resilience