Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Interskalenická blokáda – s ultrazvukom alebo bez?

MUDr. Róbert Rapčan

Tento článok opisuje techniku interskalenickej blokády s použitím ultrazvuku a sumarizuje výsledky auditu 327 artroskopických operácií ramenného kĺbu, ktoré sme na našom pracovisku vykonali v roku 2008. V snahe zabezpečiť pacientom čo najväčší komfort v rámci pooperačnej analgézie a včasnej rehabilitácie sme u každého pacienta vykonali predoperačne interskalenickú blokádu brachiálneho plexu. U 185 pacientov bola identifikácia plexu prevedená pomocou nervostimulátora, u 142 pacientov sme k identifikácii brachiálneho plexu použili ultrazvuk. Audit bol zameraný na analýzu času potrebného na prevedenie každej blokády, úspešnosť blokád (motorická a senzorická blokáda), BMI pacientov, veku pacientov a pohlavia pacientov.

Kľúčové slová: interskalenická, blokáda, plexus, ultrazvuk, nervostimulátor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interscalene block – with or without ultrasound

This article describes the technique of interscalene nerve block performed under ultrasound guidance and summarizes results of 327 arthroscopic shoulder operations carried out in our workplace in 2008. In order to ensure that our patients were comfortable within the postoperative analgesia and early rehabilitation, we performed interscalene block of brachial plexus prior to surgery on every patient. In the case of 185 patients we identified the plexus with the help of a neurostimulator. For the other group of 142 patients, in order to identify the brachial plexus we used ultrasound. The aim of the audit was to analyse time of the block, the success rate of blocks (motoric and sensoric block), BMI, the age and sex of patients.

Keywords: interscalene, block, plexus, ultrasound, neurostimulator.