Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Inhalácia morfínu pri nádorovej dýchavičnosti – prehľad literatúry a vlastné skúsenosti

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Po vyčerpaní možností kauzálnej liečby je morfín kľúčový liek v paliácii nádormi spôsobenej dýchavičnosti. Použitie nebulizovaného morfínu sa zdá byť nádejné. Inhalácia morfínu je neinvazívna, podľa publikovaných retrospektívnych a prospektívnych klinických štúdií môže zmierniť dýchavičnosť a nemá takmer žiadne vedľajšie účinky. Zjavný pozitívny efekt bol pozorovaný u dvoch z jedenástich pacientov s dýchavičnosťou pri progredujúcom karcinóme pľúc, liečených na našom oddelení desiatimi mg nebulizovaného morfínu.

Kľúčové slová: karcinóm, dýchavičnosť, morfín, inhalácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inhalation of morphine for cancer dyspnea – overview of literature and personal experience

Morphine is a key drug used in palliative setting when causally therapy of cancer dyspnea has been exhausted. Use of nebulized morphine seems to be promising. Inhalation of morphine is non-invasive, may alleviate dyspnea, and there are almost none adverse events in a few published retrospective or prospective clinical studies. Clear beneficial effect was observed in two of eleven dyspneic patients treated in our department with ten mg of nebulized morphine due to progressive lung cancer.

Keywords: cancer, dyspnea, morphine, inhalation.