Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2011

Hodnocení bolesti u dialýzovaných pacientů z pohledu sestry

PhDr. Jana Haluzíková, PhD., PhDr. Zdeňka Římovská

Příspěvek je zaměřen na problematiku bolesti, s cílem zjistit, zda sestry sledují pravidelně bolest u dialyzovaných pacientů, zda k hodnocení bolesti používají hodnotící škály a jakým způsobem je tlumena bolest u dialyzovaných pacientů.

Kľúčové slová: chronická bolest, dialýzovaný pacient, psychický stav.

stiahnuť celý článok v pdf

Pain assessment in dialyzed patients from the nursing perspective

The article discusses pain-related issues with the aim of establishing whether nurses follow a regular pain assessment scheme in dialyzed patients, whether they apply assessment scales and how pain is managed in dialyzed patients.

Keywords: chronic pain, dialysis patient, mental status.