Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Etické aspekty poskytovania dialyzačnej liečby krehkému a umierajúcemu pacientovi

MUDr. Zuzana Straussová, PhD

V minulosti bolo poskytovanie dialyzačnej liečby limitované. V súčasnosti je v civilizovaných krajinách možné dialýzu poskytnúť každému. U krehkých a umierajúcich pacientov môže však dialyzačná liečba v niektorých prípadoch predstavovať zaťažujúcu až márnu liečbu. Nastáva potom etický problém, ako k takémuto pacientovi pristupovať. Treba zvážiť riziko verzus benefit tejto liečby a rozhodnutie vykonať v spolupráci s pacientom a jeho rodinou – po náležitom vysvetlení možností, rizík liečby a očakávanej prognózy. Rozhodnutie má rešpektovať autonómiu pacienta. V prípade rozhodnutia o nezačatí/ukončení dialyzačnej liečby musí byť pacientovi poskytnutý maximálny konzervatívny manažment a aplikované všetky postupy paliatívnej medicíny.

Kľúčové slová: dialyzačná liečba, márna liečba, krehký pacient, umierajúci pacient, autonómia pacienta

Ethical aspects of providing dialysis treatment in frail and dying patient

While in the past the access to dialysis treatment was limited, it is currently available to virtually everyone in developed countries. However, in frail and dying patients, dialysis treatment may in some cases be considered futile and causing unnecessary suffering to the patient. This poses an ethical problem of how to approach such a patient. The risk-benefit ratio of such treatment should be examined carefully and the decision should be made in cooperation with the patient and his/her family – after proper explanation of the options, the risks of the treatment and the expected prognosis. The decision should respect the patient‘s autonomy. In case of a decision not to start or to terminate dialysis treatment, the patient should be given maximum conservative management and provided with all available palliative care.

Keywords: dialysis treatment, futile treatment, frail patient, dying patient, patient autonomy