Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2018

Domáca parenterálna výživa u onkologických pacientov

MUDr. Mária Voleková, MUDr. Júlia Popálená

Domáca parenterálna výživa (DPV) a hydratácia u onkologických pacientov je indikovaná pri redukcii vstrebávacej plochy po rozsiahlych resekciách tenkého čreva, pri jeho poškodení chemoterapiou alebo radiačnou terapiou a pri nepriechodnosti čriev infiltráciou a obštrukciou tumorom. Indikuje sa pri stavoch, kde sa predpokladá aspoň 2-mesačné prežitie. Zásadnou podmienkou zaradenia do programu DPV je dobrý fyzický stav potvrdený Karnofsky skórovacím systémom hodnotou ≥ 50 %. V práci sme vyhodnotili 29 onkologických pacientov zaradených do programu DPV. U 5 pacientov bola indikovaná DPV ako predoperačná príprava, priemerný čas podávania bol 5,2 mesiaca. Štyria pacienti po radikálnej resekcii tumoru so vznikom sy krátkeho čreva na DPV prežili priemerne 38 mesiacov. Jedenásť pacientov s nepriechodnosťou čriev pri malignite GIT na DPV prežilo priemerne štyri mesiace. Pacienti s nepriechodnosťou čriev pri ostatných malignitách na DPV prežívali priemerne 5,1 mesiaca. Pacienti si udržali dobrý fyzický stav a zvyšok života prežili v domácom prostredí.

Kľúčové slová: domáca parenterálna výživa, malignity, Karnofského skórovací systém

Home parenteral nutrition in cancer patients

Home parenteral nutrition and hydration in cancer patients is indicated in case of reduction of the absorptive area of intestine after extensive small intestine resection, in chemotherapy or radiotherapy induced intestinal damage and in case of malignant bowel obstruction. It is indicated in patients with minimal life expectancy of 2 months. A substantial inclusion criteria for home parenteral nutrition is good physical condition with Karnofsky performance scale index of no less than 50 %. In our article we evaluate 29 cancer patients included to the program of home parenteral nutrition. 5 of the patients were enrolled in the program as part of the preparation for surgery with average survival time of 5.2 moths. 4 patients after radical tumor resection with subsequent short bowel syndrome survived on average 38 months. 11 patients with malignant bowel obstruction due to the gastrointestinal malignancy survived on home parenteral nutrition 4 months on average. Patients with bowel obstruction due to other malignancies survived on home parenteral nutrition on average 5.1 months. The patients stayed in good physical condition and spent the rest of their lives at home.

Keywords: home parenteral nutrition, malignancies, Karnofsky performance status scale