Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2021

COVID-19 ako choroba z povolania?

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.

Pandémia COVID-19 si celosvetovo vyžiadala veľa obetí aj medzi zamestnancami zdravotníckych zariadení a do budúcna je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na posilnenie ich ochrany. Príspevok sa zameriava na analýzu zmien právneho rámca ochrany zdravia zamestnancov de lege lata a de lege ferenda v Slovenskej republike, so zreteľom na zamestnancov zariadení hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Právo na kompenzáciu pracovnej expozície COVID-19 je potrebné podrobiť legislatívnym zmenám.

Kľúčové slová: pracovníci v prvej línii, rizikové faktory pracovného prostredia, pracovné právo, zdravotnícke právo, ľudské zdroje v zdravotníctve, sociálne práva, dôstojné pracovné podmienky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COVID-19 as the occupational disease?

The paper focuses on the analysis of current changes in the legal framework for the occupational safety and health in the Slovak Republic and suggests possible future improvements, with special regard to employees of hospice and palliative care facilities. Right to compensation of professional exposure to COVID-19 needs to be reconsidered.

Keywords: first-line workers, occupational health hazards, labour law, health law, human resources, social rights, decent work